2013-11-19 13:55Pressmeddelande

Var femte med KOL kan ha hjärtproblem

Människor med lungsjukdom kan lida av hjärtproblem utan att veta om det. Forskning visar att så många som var femte med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kan även ha hjärtrelaterade problem.

I Sverige har över en halv miljon människor kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, som främst orsakas av rökning. Sjukdomen utvecklas ofta långsamt och kan med tiden ge bland annat andnöd och nedsatt kondition. Men KOL ska inte bara ses som en lungsjukdom. Det är inte ovanligt att KOL-patienter dessutom lider av ytterligare sjukdomar.

Forskning visar att de som drabbas av KOL även har hög risk för att få bland annat diabetes, högt blodtryck, benskörhet, sömnapnéer och depression. Det är även vetenskapligt belagt att det finns ett tydligt samband mellan KOL och hjärt- och kärlsjukdomar. Så många som var femte KOL-patient kan ha hjärtrelaterade problem.

– Att en så stor andel KOL-patienter också har hjärt-kärlsjukdom är inte uppmärksammat i den utsträckning som det borde. Flera KOL-patienter kan ha hjärtsjukdomar utan att veta om det, säger Claes-Göran Löfdahl, professor i lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Att hela sjukdomsbilden blir känd är nödvändigt för att kunna ge rätt behandling och öka möjligheterna till ett bra liv.

Läs mer på Riksförbundet HjärtLungs hemsida.

För mer information:

Christina Fjellström, t.f förbundssekreterare, 08-55 606 205.

Claes-Göran Löfdahl, professor i lungmedicin vid Lunds universitet. 0705-67 12 06.

 

VärldsKOL-dagen 2013

Den 20 november är det Världs-KOL-dagen. Mellan 500 000-700 000 svenskar har lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Många vet inte om det. Sjukdomen utvecklas under lång tid och de första symtomen är lätta att nonchalera.

KOL beror nästan alltid på tobaksrökning. Personer som under lång tid har utsatts för damm och rökgaser, eller har ärftliga anlag för kroniskt bronkit, kan också drabbas.

KOL leder till att man:

-           får svårt att andas

-           oftare behöver hosta upp slem

-           oftare får infektioner i luftvägarna

-           har pip och rosslingar i bröstet

-           får andnöd, även vid liten ansträngning.

Med tidig diagnos och rätt behandling kan sjukdomsutvecklingen bromsas. Det viktigaste är att sluta röka.

Diagnos ställs med lungfunktionstest, så kallad spirometri. Tyvärr görs alltför få spirometrier i Sverige idag.

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 161 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs