2017-11-15 08:52Pressmeddelande

Stor okunskap om lungsjukdomen KOL

Många människor med KOL upplever att okunskapen om sjukdomen är stor och att alltför lite görs i samhället för att förhindra att fler drabbas. Det visar en undersökning från Riksförbundet HjärtLung.
 
Den 15 november är det Världs-KOL-dagen då lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, uppmärksammas i många länder.
 
I Sverige har dödsfallen i KOL nästan fördubblats på tio år. KOL är nu den tredje vanligaste dödsorsaken och fler dör i KOL än i både bröstcancer och prostatacancer. Omkring 500 000 människor i Sverige beräknas ha KOL, men bara en av fem har fått en diagnos. Mörkertalet är således stort.
 
I en undersökning som Riksförbundet HjärtLung har genomfört bland sina medlemmar framkommer det att:
  • 5 av 10 av alla KOL-patienter upplever att det inte finns tillräckligt stor kunskap om KOL i samhället och att andra människor inte förstår hur sjuka de är eftersom sjukdomen inte syns på utsidan.
  • Över hälften anser att samhället gör alldeles för lite för att förebygga KOL genom exempelvis kampanjer och informationsinsatser. 
 
Resultatet av undersökningen får stöd i en rapport från Vårdanalys som visar att i jämförelse med andra länder uppger patienter i Sverige att de har sämre tillgång till information om sin vård och behandling. Patienter med kroniska sjukdomar i Sverige har också de lägsta resultaten på frågor om patienten har fått information om vad hon/han själv bör göra vid hemkomst och vilka behandlingsmöjligheter som finns.
 
Bristande kunskap om KOL kan bidra till att personer med symtom avstår från att söka vård. Det kan också bidra till att människor med KOL-diagnos får ett negativt bemötande från omgivningen. 
 
- Att många upplever KOL som en stigmatiserande sjukdom där patienten ”får skylla sig själv” lägger förstås sten på börda. Vågar jag söka vård? Vågar jag få en diagnos? Är det någon idé om sjukdomen ändå inte går att bota…? Sådana tankar är vanliga hos personer med KOL-symtom, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.
 
Riksförbundet HjärtLung anser att:
• Kunskapen om KOL behöver förbättras så att fler personer söker vård och får en diagnos.
• Kunskapen om KOL behöver öka inom äldreomsorg, friskvård och företagshälsovård så att information om hur sjukdomen kan förebyggas kan spridas ännu mer.
• Fler vårdenheter behöver följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma/KOL, där en strukturerad patientutbildning är en hörnsten. 
 
För mer information, var god kontakta:
Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24
Magnus Östnäs, pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung, 073-633 62 03
Peter Edfelt, kommunikatör – lungfrågor, 08-121 32 710 
 
Fakta om undersökningen:
Enkäten skickades ut till 7 000 av förbundets medlemmar. Av de cirka 3200 som svarade uppgav 486 att de har en KOL-diagnos. Medlemmarna fick svara på närmare 60 problempåståenden och bedöma hur stora de upplever problemen i relation till sin diagnos. Undersökningen genomfördes i samarbete med företaget Mistat. Läs mer om undersökningen
 
Symtom på KOL:
Tidiga symtom vid KOL är upprepade episoder av hosta med segt slem. Andra symtom är långvariga eller återkommande förkylningar, andfåddhet och täta luftvägsinfektioner.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs