2011-09-29 07:47Pressmeddelande

Sjukhus brister i hjälp till rökstopp

TO, SEP 29, 2011 01:00 CET

Knappt hälften av landets sjukhus erbjuder hjärtpatienter ett strukturerat program för tobaksavvänjning med utbildad tobaksavvänjare, trots att rökstopp har högsta prioritet i riktlinjerna för hjärtsjukvården.

- Patienter som råkat ut för en hjärthändelse och legat på sjukhus har stort förtroende för vårdpersonalen. Personalen på sjukhuset har därmed stora möjligheter att lyckas få hjärtpatienterna fria från tobak om de erbjuder professionellt stöd. Vår erfarenhet är att förutsättningarna markant försämras om de hänvisas till primärvården, säger Pelle Johansson, projektledare för hjärtfrågor på Hjärt- och Lungsjukas riksförbund. 

I de riktlinjer som finns för hjärtsjukvården lyfts rökavvänjning och fysisk aktivitet som de viktigaste delarna i eftervården av hjärtpatienter. Det är också vetenskapligt belagt att insatserna har effekt på återinsjuknande och dödlighet.

Nu visar en ny undersökning, som Hjärt- och Lungsjukas riksförbund genomfört på medicinklinikerna i landet, att endast 43 procent av landets medicinkliniker erbjuder rökande hjärtpatienter ett strukturerat tobaksavvänjningsprogram lett av en utbildad tobaksavvänjare.

Resultatet bygger på en enkätundersökning som genomfördes under 2010, där 65 av landets 74 medicinkliniker svarade. 
Undersökningen presenterades på den nationella konferensen om tobaksförebyggande arbete, LUFT, den 15-16 september.

Kontakt:

Inger Ros, förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-914 51 24, 08-556 06 200

Pelle Johansson, hjärtfrågor, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund,  08-55 606 206. 

 

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs