2015-06-26 09:25Pressmeddelande

Riksförbundet HjärtLung lanserar kampanjen Ljuset På våra dolda folksjukdomar: Nu måste mörkertalen för hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL försvinna

FR, JUN 26, 2015 10:41 CET

Under Almedalsveckan lanserar Riksförbundet HjärtLung rekordsatsningen Ljuset På våra dolda folksjukdomar . Kampanjen ska sätta strålkastarljuset på folksjukdomarna hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL och visa på vikten av att få diagnos och korrekt behandling. Kampanjarbetet kommer att pågå till februari 2017 och är ett resultat av medlemmarnas krav på en bättre och mer jämlik hjärt- och lungsjukvård. De nationella kvalitetsregistren är samarbetspartners i kampanjarbetet.

– Våra medlemmar har fått nog av de ständiga vårdproblem som finns inom dessa stora folksjukdomar. Under mina samtal med medlemmar, lokalföreningar och hos olika vårdgivare och myndigheter märker jag att samma problemformuleringar dyker upp om och om igen – men trots det händer det inte mycket. Nu ska vi tillsammans med de nationella kvalitetsregistren arbeta för en bättre och mer jämlik hjärt- och lungsjukvård, säger Inger Ros, Förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung. 

Diagnoserna hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL är alla dolda folksjukdomar med stort mörkertal som behöver uppmärksammas, synliggöras och få högre status och prioritet. 500 000 svenskar beräknas ha KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, men endast 20 procent känner till att de bär på sjukdomen. Cirka 300 000 beräknas ha förmaksflimmer – av dessa har cirka 100 000 inte fått en diagnos. Cirka 200 000 beräknas ha hjärtsvikt, och det finns lika många till som idag är odiagnostiserade. 

Under Almedalsveckan lanseras kampanjen med seminariet Ljuset på våra dolda folksjukdomar. (Onsdag 1 juli kl 13-14.30 i Hälsodalen.) Peter Vasko, hjärtläkare på Medicinkliniken i Växjö och registerhållare för RiksSvikt, är en av talarna under seminariet. Det nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt, RiksSvikt, är tillsammans med Luftvägregistret och registret för förmaksflimmer, Auricula, partners under kampanjen. 

– Den största utmaningen för vården är att hitta patienterna. Idag är det ett stort antal personer som bär på sjukdomen utan att veta om det. Odiagnostiserade flimmerpatienter kan få stroke och personer med hjärtsvikt får sämre livskvalitet och riskerar att dö i förtid. RiksSvikt är med som partner och stödjer kampanjen eftersom vi verkar för samma sak: diagnos och korrekt behandling ger bättre livskvalitet, färre sjukhusinläggningar, mindre sjuklighet och minskad förtida dödlighet, säger Peter Vasko. 

Peter Odebäck, prioriteringsordförande för Socialstyrelsens riktlinjer astma/KOL, menar att de nya nationella riktlinjerna kommer att påverka vården framöver: 
– Det viktigaste är att hitta de patienter som har KOL. Många skäms då det är en värdeladdad diagnos eftersom de flesta varit rökare. Dessutom tror många, även inom sjukvården, att man inte kan göra så mycket vid denna sjukdom, vilket inte stämmer. De nya riktlinjerna framhåller att fysisk aktivitet med hjälp av bra läkemedel vid KOL hjälper mycket mer än vad många tidigare trott. Fler personer ska också erbjudas lungfunktionstest, strukturerad uppföljning och patientutbildning. 

Peter Odebäck sitter även med i styrgruppen för Luftvägregistret och säger att Luftvägregistret är med och stödjer kampanjen då man arbetar för samma mål. Registret är ett mycket bra sätt för sjukvården att följa upp sin egen vårdkvalitet och samverkar i kunskapsunderlag med Socialstyrelsen riktlinjer. 
Riksförbundet HjärtLung kommer att driva en rad vårdpolitiska frågor per diagnos för att säkerställa att vården för personer med KOL, hjärtsvikt eller förmaksflimmer blir bättre och mer jämlik.

För mer information kontakta: 
Inger Ros, Ordförande Riksförbundet HjärtLung: 073-914 51 24, inger.ros@tumba.hjart-lung.se 
Christine Cars Ingels, Kanslichef Riksförbundet HjärtLung: 08-55 606 207 christine.cars-ingels@hjart-lung.se 
Peter Edfelt, Tf Pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung: 070-75 65 730 peter.edfelt@hjart-lung.se 

För frågor kring diagnoserna och kvalitetsregistren kontakta: 
Peter Vasko, Registerhållare RiksSvikt, hjärtläkare: 070-844 51 50, peter.vasko@rikssvikt.se 
Peter Odebäck, styrgruppen Luftvägregistret: 070-665 32 62, peter.odeback@capio.se 
Peter Svensson, Registerhållare Auricula: peter.svensson@med.lu.se 

Om Ljuset På våra dolda folksjukdomar 
Under en tvåårsperiod ska Riksförbundet HjärtLung sätta strålkastarljuset på våra dolda folksjukdomar hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL, och visa på vikten av att tidigt hitta och behandla människor med dessa sjukdomar. Riksförbundet HjärtLung kommer även att kräva specifika åtgärder för att detta ska bli verklighet. Kampanjen lanseras under Almedalsveckan med ett seminarium, Ljuset på våra dolda folksjukdomar, i Hälsodalen kl 13-14 onsdagen 1 juli, och avslutas på Alla Hjärtans dag 2017 med en konferens i Stockholm. Kampanjarbetet görs i samarbete med de nationella kvalitetsregistren RiksSvikt, Luftvägregistret och Auricula. www.ljusetpa.se

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs