2010-03-24 09:27Pressmeddelande

Oacceptabla brister i patientskyddet

ON, MAR 24, 2010 15:10 CET

Alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas inte, som man kanske tror, av en likvärdig läkemedelsförsäkring. Det innebär en risk att man som patient inte får ersättning vid en läkemedelsskada.Läkemedelsförsäkringen i Sverige bygger på frivillighet. Företag som vill ansluta sig köper en andel i Läkemedelsförsäkringen, LFF Service. Av den totala läkemedelsförsäljningen på den svenska marknaden är 98,2 procent anslutna till försäkringen. Som patient är det svårt att veta om det läkemedel man använder är försäkrat eller inte. 

En särskild problematik gäller för generikautbyten. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, utser var fjärde månad ”periodens vara”, alltså det billigaste utbytbara läkemedlet på marknaden. Apotekspersonalen är skyldig att byta ut originalläkemedlet till denna vara. Förr kunde kunden byta till annan kopia av läkemedlet som inte var den billigaste och inte stod på receptet om denne betalade mellanskillnaden. Nya regler från TLV innebär att patienten måste betala hela kostnaden själv för annan generika. 

– Det här oroar oss. Ett par av generikaföretagen är inte anslutna till försäkringen. Det nya systemet innebär att en patient som vill byta till ett läkemedel som ingår i försäkringen måste stå för hela kostnaden och inte som tidigare betala mellanskillnaden. 

I Sverige finns lagstiftning som avser produktansvar för läkemedel men den gäller endast om en säkerhetsbrist hos ett läkemedel har konstaterats. Systemfel och utvecklingsfel räknas inte, trots att de flesta läkemedelskador orsakas av den typen av fel. Det gör att det är ovanligt med utbetalning av ersättning via produktansvarslagen. Läkemedelsförsäkringen utnyttjas betydligt mer och kan, till skillnad från produktansvarslagen, ge ersättning till patienter som använder flera läkemedel och när det är svårt att slå fast vilket preparat som orsakat skadan men där det är sannolikt att den beror på något av läkemedlen. Läkemedelsförsäkringen omfattar också alla skador som beror på interaktioner mellan olika läkemedel. 

För ytterligare information, Berndt Nilsson, förbundsordförande, telefon 073-633 62 17 Roland Carlstein, styrelseledamot, telefon 011-16 36 60, mobil 070-654 81 36


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs