2013-09-28 13:00Pressmeddelande

Kvalitet i KOL-vården finns det?

Undernärda som inte får strukturerad vård och patienter i ett palliativt skede som inte får rätt medicin: 1800-tal? Nej, en bild av KOL-vården i Sverige 2012. Det visar den nya rapporten från Luftvägsregistret/ RiksKOL. Men det finns goda exempel.

I många år har man kunnat visa på de stora brister som finns i vården av patienter med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, en i sig behandlingsbar sjukdom om man hittar den i tid, men med en betydligt sämre prognos om man hittar den sent.

Nyligen publicerade Luftvägsregistret/ RiksKOL sin tredje årsrapport. Dessvärre märks fortfarande inte någon tendens till förbättringar i KOL-vården.

  • Den viktigaste åtgärden av alla, rökstopp, erbjuds endast till 35 % av rökande patienter.
  • Läkemedel ges inte enligt riktlinjer, vi ser en tendens till överförskrivning i lättare stadier av KOL och underförskrivning i de allvarliga stadierna.
  • Undervikt är ett allvarligt problem hos en del patienter. Tillgång och möjlighet till kontakt med dietist som är den rekommenderade åtgärden, har successivt försämrats de sista åren.

På onsdag den 3:e oktober 2012 klockan 10.00 har Luftvägsregistret årsmöte i Svenska Läkarsällskapet lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm .

Förutom att ta ”tempen” på KOL-vården i Sverige diskuterar man också vårdvalet i Stockholm för bland annat KOL patienter. Under dagen kommer flera olika exempel på god KOL-vård att presenteras, bland annat ett projekt finansierat avSveriges Kommuner och Landsting: ”Bättre KOL-vård” -vi kan göra skillnad! Vidare presenteras ett projekt med vårdlotsar från Stockholms läns landsting inriktat på att omhänderta KOL-patienter som söker vård ofta.

Välkomna!

För mer information:

Ann Ekberg-Jansson , lungläkare och registerhållare för Luftvägsregistren, 0703-78 96 16

Inger Ros , förbundsordförande, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-914 51 24 
Christina Fjellström , Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 08-556 06 05.

http://www.ucr.uu.se/rikskol/

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

KOL, diagnos och behandling.

KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) är en av de få dödliga folksjukdomar i Sverige där dödligheten fortfarande ökar särskilt bland kvinnor. Mörkertalet av sjuka är enormt. Bara 20 procent vet om sin sjukdom. De flesta patienter finns i primärvården. Sjukvården använder inte lungfunktionstest i den omfattning som behövs för att hitta patienterna i tid. Enkla behandlingsåtgärder följs inte.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs