2009-11-12 10:11Pressmeddelande

Inga ursäkter för bristande KOL-vård

TO, NOV 12, 2009 08:30 CET


Ny rapport: Inga ursäkter för bristande KOL-vård 

Svensk KOL-vård måste bli mer effektiv. Förutsättningar för att ta väl hand om patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) finns redan, men det sker ändå långtifrån överallt. Nyckeln till förändring är mer kunskap. Därför presenterar nu Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund inför VärldsKOL-dagen en omfattande rapport om den komplexa sjukdomen KOL. 

Ju tidigare KOL upptäcks, desto större är möjligheterna att bromsa sjukdomen. Idag går många med oupptäckt KOL, trots att diagnosen enkelt ställs med hjälp av ett lungfunktionstest, spirometri. 

– KOL är vardag för över en halv miljon människor i Sverige. Det går inte längre att vända bort blicken, dessa människor måste bli synliga i vården. KOL-patienterna är en negligerad grupp, bara hälften av vårdcentralerna följer de riktlinjer som finns, säger Berndt Nilsson, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. 

Förutsättningar finns… Flera förutsättningar för att KOL-patienter i Sverige ska tas omhand på ett strukturerat sätt finns redan: 1) nya nationella riktlinjer för behandling av KOL kom 2008 2) de allra flesta vårdcentraler har en spirometer 3) modellen för hur en effektiv astmaKOL-mottagning ska se ut är bevisat effektiv och 4) ett nationellt kvalitetsregister för KOL är under uppbyggnad. 

… men 5 krav återstår Nu måste KOL få den uppmärksamhet den svåra folksjukdomen förtjänar – i sjukvården och i politiken. Tillsammans med professor Kjell Larsson, specialist i lungmedicin, Karolinska Institutet, ställer Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund därför följande fem krav: 

1. Alla rökare och före detta rökare över 40 år som har besvär med hosta eller andnöd ska erbjudas en spirometriundersökning på vårdcentralen 2. Lagstiftningen kring försäljning av tobak till unga ska efterlevas 3. Sjukvården ska rutinmässigt erbjuda alla rökare strukturerat rökavvänjningsstöd 4. Riktlinjerna för behandling av KOL-sjuka ska följas i vården 5. AstmaKOL-mottagningar ska finnas i hela landet för ett strukturerat omhändertagande 

En rapport om KOL – den glömda folksjukdomen ger en bred bakgrund i form av fakta om förekomst, symtom, diagnos, sjukdomsstadier, samhällskostnader, behandling, vårdstruktur, forskning och insatser mot rökning. Patienter med KOL vittnar också om sin vardag. 

Om KOL 2007 dog 2 274 personer i Sverige i sjukdomen KOL. I dag beräknas mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige ha KOL, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka 8 procent KOL, sjukdomen drabbar mera sällan yngre personer. KOL ökar nu mest bland kvinnor, vilket är en spegling av rökvanorna. Tidig diagnos är en förutsättning för att kunna bromsa sjukdomsutvecklingen. Diagnosen ställs med hjälp av spirometri, ett lungfunktionstest. Rökstopp är en nödvändig del av behandlingen vid KOL. 

Kostnaderna för KOL per år i Sverige är 9 miljarder kronor. Den övervägande delen är indirekta kostnader för bland annat sjukskrivningar och arbetsoförmåga. 

Rapporten är framtagen med stöd av AstraZeneca, Boehringer Ingelheim och Pfizer. 

Vidare information Berndt Nilsson, ordförande Tel 073-633 62 17 berndt.nilsson@stockholm.hjart-lung.se 

Christina Fjellström, projektledare lungsjukvårdsfrågor Tel 08-545 157 73, 0707-55 20 45 christina.fjellstrom@stockholm.hjart-lung.se 

Lars Edborg, informationsansvarig Tel 08-55 606 201 lars.edborg@hjart-lung.se 

www.hjart-lung.se 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs