2012-11-14 14:28Pressmeddelande

Höj tobaksskatten och gör cigarettpaketen neutrala

Sverige halkar efter i tobakspreventionen. För att bryta trenden krävs tobaksförebyggande och tobaksavvänjande satsningar. Nu föreslår Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Läkare mot Tobak och Hjärt-Lungfonden, i en debattartikel i Dagens Medicin, höjd tobaksskatt öronmärkt för tobaksprevention, gratis tobaksavvänjning och neutrala cigarettpaket.

Enligt den europeiska studien ”Tobacco control scale 2010 in Europé” tappar Sverige mark i tobakspreventionen. Samtidigt visar nya siffror som Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund tagit fram att Sverige satsar 4 kronor per invånare och år i tobaksprevention. Med det är vi sämst i klassen bland jämförbara nationer.

Efter förbudet mot tobaksrökning på restauranger i juni 2005 har Sverige halkat efter länder som Island och Norge, där man infört exponeringsförbud för cigaretter i affärer. Sverige har också i en europeisk jämförelse tappat mark till Storbritannien och passerats av både Malta, Frankrike och Finland.

Samtidigt ökar antalet unga flickor som börjar röka och antalet kvinnor som dör i den rökningsrelaterade sjukdomen KOL.

Forskning visar att 30 kronor per invånare och år i tobaksprevention skulle göra skillnad. Enligt nya beräkningar baserade på vad landstingen uppger att de lägger ned på tobaksprevention plus den nationella Sluta-röka-linjens årliga budget, satsar Sverige 4 kronor per invånare och år i tobaksprevention. I Kanada lägger man 20 kronor per invånare och år och i Kalifornien 17 kronor.

-         Nu föreslår vi 2 kronor högre tobaksskatt öronmärkt för prevention, gratis tillgång till tobaksavvänjning med nikotinläkemedel, exponeringsförbud i affärer för cigaretter samt neutrala cigarettpaket, säger Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

För information kontakta:

Inger Ros, förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-914 51 24.

Fakta om rökning och tobaksprevention:

-    I Sverige dör cirka 6 500 personer varje år av rökning. Det är fler människor än trafikolyckor, hiv/aids, narkotika och självmord dödar tillsammans.

-    Den 1 december inför Australien neutrala cigarettpaket . Nu finns förslag på att förstärka tobakskontrollen i EU. Neutrala paket är ett av delförslagen.

-    I hjärtsjukvården erbjuds knappt hälften av de rökande hjärtinfarktpatienterna strukturerad hjälp till rökstopp, trots att åtgärden har högsta prioritet i de nationella riktlinjerna.

-    Endast 35 procent av rökarna med KOL erbjuds rökavvänjning, trots att 30 procent av de allvarligast KOL-sjuka fortfarande röker.

Läs mer om KOL

Hela debattartikeln "Höj skatten och gör paketen neutrala" Dagens Medicin 14 november 2012.

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs