2024-06-17 10:32Pressmeddelande

Hjärtsviktsrapporten - en av fem får rätt behandling

Hjärtsviktsrapporten - Ingen tid att förlora.Hjärtsviktsrapporten.

Riksförbundet HjärtLung presenterar idag den nya rapporten ”Ingen tid att förlora – Hjärtsvikts­rapporten 2024”. Rapporten visar att trots att effektiv behandling har funnits i många år får hjärtsviktspatienter inte tillgång till rätt vård. För många tar det lång tid att få en diagnos. Endast var femte patient med nedsatt pumpförmåga får fullgod basbehandling. Skillnaderna mellan regioner är stora.

I Sverige lever mellan 200 000–300 000 personer med folksjukdomen hjärtsvikt. Det är en sjukdom med hög dödlighet, nästan en tredjedel av dessa dör inom ett år efter att diagnosen ställts.

Patienterna får inte tillgång till rätt vård

Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som innebär att hjärtat inte längre klarar av att pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen, eller att det inte kan slappna av och fyllas med blod efter en sammandragning. Ungefär 40 000 personer insjuknar i hjärtsvikt årligen över landet.

Trots att effektiv behandling har funnits i många år är det en stor del av den här patientgruppen som inte får tillgång till rätt vård. För många tar det lång tid att få en diagnos, bland annat på grund av en bristande tillgång till ultraljud. Bara varannan patient får möjlighet att göra ett ultraljud av hjärtat inom två månader.

Omvårdnad, uppföljning och stöd avgörande

Hjärtsvikt är en diagnos som följer patienten under resten av livet och behovet av god vård, kontinuerlig uppföljning och stöd i vardagen är stort.

- Resultaten som presenteras i rapporten visar tydligt att det behövs göras satsningar på den här patientgruppen. Om patienterna ges tillgång till modern behandling enligt riktlinjer och vårdförlopp kan hjärtsvikt behandlas effektivt – och det brådskar. Vetskapen om att hjärtat riskerar att sluta slå innebär en konstant oro och rädsla som leder till social isolering och en sorg över att livet för alltid har förändrats, säger Anders Åkesson, förbunds­ordförande, Riksförbundet HjärtLung.

Enkät visar på stora brister

I rapporten presenterar Riksförbundet HjärtLung resultatet av en medlemsundersökning som visar på många luckor i vårdförloppet, däribland den långa väntetiden.

Var femte svarande väntade längre än ett år efter första vårdkontakten innan diagnos ställdes.

Fyra av tio uppgav att de inte fått tillräckligt med information om sin behandling, åtta av tio hade inte erbjudits någon patientutbildning och nio av tio saknade en personlig behandlingsplan.

  • Patienterna blir i sjukvården inte rustade för att möta sin sjukdom, hälften av Riksförbundet HjärtLungs medlemmar med hjärtsvikt vet inte vilka symtom de ska hålla koll på. Det ökar risken för sjukhusinläggning. Vi vet att hjärtsvikt räknas som den vanligaste anledningen till undvikbar sjukhusinläggning, säger Anders Åkesson.

Tidig upptäckt och patientutbildning

Tidig upptäckt, regelbunden kontakt med en hjärtsviktsköterska via hjärtsviktsmottagningar samt patientutbildning med egenvård utgör viktiga delar av en god vård för hjärtsviktpatienter. Samtidigt visade enkäten att var fjärde svarande inte hade tillgång till en hjärtsviktsmottagning och hälften visste inte vilka symtom de bör hålla koll på.

För att det ska vara möjligt att ge individanpassad vård är det viktigt med en god förståelse för hela sjukdomsbilden. Det är vanligt att personer som lever med hjärtsvikt även har annan samsjuklighet, så som andra hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, diabetes eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 73 procent av de svarande i enkäten uppgav att de hade andra sjukdomar utöver hjärtsvikt. 61 procent av enkätdeltagarna kände att hjärtsvikten begränsade dem i vardagen, och trots att fysioterapi är en väsentlig del av behandlingen för hjärtsviktspatienter var det endast en av tio som fått träffa en fysioterapeut med specialisering inom hjärtrehabilitering.

Fyra viktiga fokusområden

Hjärtsvikt behandlas effektivt med läkemedel, men endast en femtedel av alla hjärtsviktspatienter med nedsatt pumpförmåga får behandling med de läkemedel som ingår i basbehandlingen. Rutinerna för behandling skiljer sig dessutom åt mellan regionerna, och vårdköerna är långa.

- Vi är oroade över den ojämlika hjärtsvikts­vården i landet. Trots medicinska framsteg upplever våra medlemmar brister från diagnos till uppföljning. Vi på Riksförbundet HjärtLung vill se en mer personcentrerad vård som sträcker sig från ett akut insjuk­nande till rehabilitering, med ett helhetsperspektiv som stärker patienter, säger Anders Åkesson.

Riksförbundet HjärtLung ser fyra områden som måste prioriteras för att stärka omhändertagandet av hjärtsviktpatienter:

  • korta köerna till ultraljud av hjärtat
  • öka blodprovstagning av NT-proBNP för att hitta fler
  • införa vårdförlopp för hjärtsvikt i alla regioner för en god vård
  • satsa på fler hjärtsviktsmottagningar i hela landet.

”Ingen tid att förlora - Hjärtsviktsrapporten 2024” produceras av Riksförbundet HjärtLung i samarbete med Boehringer Ingelheim AB. Rapporten kan läsas i sin helhet här.

Kontakt / mer information

Anders Åkesson
Ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Telefon: 070-517 32 86

Peter Edfelt
Ansvarig intressepolitik
tel: 08-121 327 10

 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson
Peter Edfelt
Ansvarig för intressepolitik och opinion
Peter Edfelt