2016-11-02 09:25Pressmeddelande

För lite kunskap om KOL anser HjärtLungs medlemmar

En undersökning bland Riksförbundet HjärtLungs medlemmar visar att åtta av tio anser det viktigt att ha tillräckligt med kunskap för att kunna sköta behandlingen på egen hand och hälften av medlemmarna med KOL upplever att det inte finns tillräckligt stor kunskap om KOL i samhället. Nu utnämner Riksförbundet HjärtLung november till Lungmånaden för att öka kännedomen om lungsjukdomen KOL.

-    Vi vill se en sjukvård som bättre tar tillvara och stärker kunskaperna hos patienterna, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en lungsjukdom som angriper luftvägar och lungor långsamt. En trappa blir ett berg att bestiga, en promenad blir ett maratonlopp. Sjukdomen påverkar även hjärta, muskler och skelett. De svårast sjuka behöver behandling med syrgas dygnet runt. 

Totalt beräknas 500 000-700 000 personer i Sverige ha KOL, men bara 100 000 vet om att de har sjukdomen. Det betyder att för varje individ med KOL finns det minst fyra människor som ännu inte fått diagnos. 

Att vara kroniskt sjuk innebär att man blir något av en expert på sin diagnos. Dessvärre tas inte den kunskapen till vara fullt ut av sjukvården. KOL-patienter drabbas av försämringsperioder, så kallade exacerbationer, där sjukdomen förvärras. God kunskap om egenvård gör att många av försämringsperioderna som kräver akut sjukvård kan förebyggas. 

-    Välinformerade och utbildade patienter är en resurs som kan vårda sig själva, vilket leder till färre akutbesök och en högre livskvalitet för alla med sjukdomen, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung. 

I samband med Lungmånaden genomförs en rad aktiviteter av HjärtLungs lokalföreningar, flertalet på Världs-KOL-dagen 16 november. 

Behandling av KOL 
•    Rökstopp – den enskilt viktigaste åtgärden. 
•    Fysisk aktivitet/träning. 
•    Patientutbildning. 
•    Vaccination mot influensa och pneumokocker. 
•    Bedömning och behandling av samsjuklighet och kardiovaskulära riskfaktorer. 
•    Läkemedelsbehandling.

Fakta om KOL: 
•    KOL angriper långsamt luftvägar och lungor och leder ofta till infektioner i lungorna.  
•    Sjukdomen leder till försämrad andningsförmåga, andnöd, svår och långvarig hosta.  
•    Rökning är den ledande riskfaktorn. Andra orsaker bakom KOL är passiv rökning, exponering för luftvägsirriterande ämnen, exponering för gaser vid förbränning av biobränslen, alfa-1-antitrypsinbrist. 
•    500 000 - 700 000 personer beräknas ha KOL.  
•    KOL kan endast diagnostiseras genom ett utandningstest, så kallad spirometri. 
•    Närmare 2600 personer dör av KOL varje år, tio gånger fler än i trafiken (källa: Transportstyrelsen).

Om medlemsundersökningen 
7000 av Riksförbundet HjärtLungs medlemmar tillfrågades. 3253 personer har svarat, varav 486 är KOL-patienter. 

Kontakt:  
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24  
Peter Edfelt, lungansvarig, 08-121 327 10 
Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03

Länkar:  
Om Lungmånaden  
http://www.hjart-lung.se/lungmanaden/

Om KOL, symtom, behandling, rehabilitering  http://www.hjart-lung.se/lungor/diagnos-lungor/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol/ 
Riksförbundet HjärtLungs och Luftvägsregistrets tidning om KOL  https://issuu.com/rikshjart/docs/kol-tidning_lowenkel?ff=true&e=9872208/10592268

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs