2018-05-31 14:05Pressmeddelande

En oroväckande stor andel astma- och KOL-patienter röker

Idag är det den internationella dagen mot tobak, World No Tobacco Day. Ny statistik visar att andelen KOL-patienter som röker är 36 procent. Motsvarande siffra för astmatiker är 15 procent. Det visar data baserade på nästan 160 000 enskilda patienter i kvalitetsregistret Luftvägsregistret. 

Det vetenskapliga stödet för att det medför stora hälsofördelar att sluta röka är stort. Rökstopp är också en central del i behandlingen av flertalet sjukdomar, däribland astma och KOL. Genom att sluta röka kan man vända förloppet av att ytterligare försämra hälsan och istället förbättra sin livskvalitet. Studier har dock visat att många personer med astma eller KOL inte slutar röka. De erbjuds inte heller alltid stöd från sjukvården.

Luftvägsregistrets årsrapport för 2017 visar att andelen patienter som fortfarande röker måste minska ytterligare. 36 procent av KOL-patienter röker fortfarande, motsvarande siffra för astmapatienter är 15 procent. Det kan jämföras med andelen dagligrökare bland den övriga befolkningen som är cirka 9 procent och andelen personer som röker någon gång ibland som är 20 procent, enligt Folkhälsomyndigheten. 

Stöd och hjälp för att sluta röka är central i vården av både astma- och KOL-patienter och en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att få kontroll på sin sjukdom. Trots det har 30 procent av specialutbildade astma/KOL-sjuksköterskor inte tillgång till utbildad personal för rökavvänjning vid sin enhet enligt en enkätundersökning under ASTA-dagarna 2018.

- En av de enskilt viktigaste uppgifterna för sjukvården är att stärka, stötta och hjälpa dessa patienter att sluta röka. Det är av största vikt att även dessa grupper har tillgång till det övriga samhället och där spelar även andras rökning en stor roll. Dessutom visar undersökningar att rökfria offentliga miljöer ökar möjligheten för rökare, med eller utan astma och KOL, att klara av att sluta röka, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.
 
- Det viktigaste vi kan göra är att långsiktigt bidra till att minska invånarnas rökvanor och rökrelaterade sjukdomar. Det skulle minska både lidande för den enskilde patienten och minska omfattande kostnader för sjukvården. Därför måste vi vidareutveckla det pågående tobaksförebyggande arbetet och ge gratis tillgång till tobaksavvänjning och till de effektiva läkemedel som finns, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.
 
Tobaksrökning orsakar omkring 12 000 dödsfall per år i Sverige och varje år insjuknar 100 000 personer i Sverige i rökrelaterade sjukdomar.
 

Kontakt:
Peter Edfelt, Riksförbundet HjärtLung, 08-12 132 710

Om Luftvägsregistret

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper verksamheter på alla vårdnivåer inom hälso- och sjukvården att följa sina insatser för astma- och KOL-patienter. Registret kan användas i såväl det verksamhetsnära förbättringsarbetet, som i mötet med patienten. Luftvägsregistrets årsrapport för 2017: https://registercentrum.blob.core.windows.net/lvr/r/LVR_2017_-rsrapport-rkxiuaFYnf.pdf

Om ASTA
ASTA som är en specialistsektion för astma- allergi- och KOL sjuksköterskor. En stor förening med idag ca 600 medlemmar som verkar inom en rad olika arbetsområden och specialiteter t.ex. barn lung-allergi, vuxen lung-allergi, ÖNH och primärvård, samt arbetar som allergikonsulenter. Föreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se 

Om Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med 150 lokalföreningar, 20 länsföreningar och 37 000 medlemmar över hela landet. Läs gärna mer på www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs