2013-09-25 13:09Pressmeddelande

Det måste löna sig att hitta KOL!

Endast en av fem med KOL får diagnos och behandling. Varför? Delvis på grund av att vården inte har råd att hitta dem. Nu måste landstingen ge vården ekonomiska incitament att hitta och behandla sina patienter.

Lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är inte okänd i vården. Ungefär 6-8 procent av befolkningen i landet har sjukdomen som är den enda folksjukdom där dödligheten fortfarande ökar. Det finns god behandling om sjukdomen hittas i tid.

Men alltför få människor undersöks. I Stockholms läns landsting gjordes år 2011 spirometrier på endast en procent av de listade patienterna.

- Sjukvården tycks inte inse, eller har kanske inte råd att ta reda på, att man egentligen har många fler patienter med KOL på sin vårdcentral än vad som finns dokumenterat. Detta trots att det finns utmärkta checklistor för diagnos, behandling och uppföljning i det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

Hur kan det komma sig?

Den ekonomiska ersättningen för att registrera i olika kvalitetsregister är tänkt att stimulera till kvalitetsarbete när det gäller de stora folksjukdomarna. Registren är viktiga instrument för uppföljning och utvärdering.

Låt oss ta ett exempel på hur ekonomisk ersättning kan påverka.

I Västra Götaland där Luftvägsregistret för astma och KOL startade för fyra år sedan, ges inte samma ekonomiska ersättning för att registrera i Luftvägsregistret som i till exempel det Nationella Diabetesregistret. Med tanke på att de flesta vårdcentraler i Västra Götaland i dag registrerar i det Nationella Diabetesregistret, kan man konstatera att ekonomisk stimulans till vårdcentralerna har effekt.

Så, anser de styrande politikerna i Västra Götaland egentligen att KOL-patienter är mindre viktiga än diabetes-patienter? Nej, det tror vi inte.

Men för att få en god nationell täckning med syfte att förbättra vården för KOL- och astmasjuka måste landstingen våga prioritera även dessa kroniska sjukdomar. För människor med KOL har det särskilt stor betydelse med tanke på att många inte alltid erbjuds en optimal behandling. Här visar Luftvägsregistrets färska årsrapport till exempel att människor med svår KOL inte får rätt medicinering. Genom krav och kvalitetsföreskrifter måste landstingen visa att alla kroniska sjukdomar har ett likartat värde, det får inte skilja på det sätt som det gör idag!

- De ekonomiska styrmedel som man tilldelat enstaka diagnoser måste få en jämn spridning, inte som idag ges till enstaka diagnoser, säger Ann Ekberg-Jansson, lungläkare och registerhållare Luftvägsregistren.

För mer information:

Ann Ekberg-Jansson, lungläkare och registerhållare Luftvägsregistren, 070-378 96 16 
Inger Ros, 
förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24

Välkommen till Luftvägsregistrets årsmöte

Onsdagen den 25 oktober 2013 har Luftvägsregisret årsmöte på Göteborgs Stadsmuseum Norra Hamngatan 12. 
www.luftvagsregistret.se 
 

KOL, diagnos och behandling

KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) är en av de få dödliga folksjukdomar i Sverige där dödligheten fortfarande ökar särskilt bland kvinnor. Mörkertalet av sjuka är enormt. Bara 20 procent vet om sin sjukdom. De flesta patienter finns i primärvården. Sjukvården använder inte lungfunktionstest i den omfattning som behövs för att hitta patienterna i tid. Enkla behandlingsåtgärder följs inte.

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 41 000 medlemmar i 161 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs