2012-03-27 13:54Pressmeddelande

Arbete med astma/KOL-register ersätts inte

Varför ersätts inte arbetet med att registrera personer i Luftvägsregistren, det gemensamma kvalitetsregistret för KOL och astma? Registren är instrument för uppföljning och utvärdering. Det stor betydelse med tanke på att många människor med astma uppvisar bristande följsamhet till föreslagen behandling eller att KOL-sjuka inte alltid erbjuds optimal behandling.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet är två intresseorganisationer som tillvaratar intressen för personer med allergisjukdomar och personer med hjärt- och lungsjukdomar.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har ca 40 000 medlemmar. Lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är vardag för över en halv miljon människor i Sverige och många får inte diagnos, stöd eller behandling. Närmare 3000 personer avlider av KOL i Sverige varje år.

Astma- och Allergiförbundet har ca 21 500 medlemmar. Allergi och annan överkänslighet har ökat under de senaste decennierna och tillhör numera våra mest utbredda kroniska sjukdomar. Mer än 1,5 miljoner svenskar har en pågående allergisjukdom. När det gäller barn har ungefär vart tredje barn någon form av pågående allergisjukdom.

Vi har via våra föreningar i Skåne tagit del av information att de vårdcentraler som registrerar i Luftvägsregistren, det gemensamma kvalitetsregistret för astma och KOL, inte ges någon form av ekonomisk stimulans för detta. Vi har också förstått att det är vanligt att vårdcentraler ersätts för att de registrerar i det Nationella Diabetesregistret. Enligt den information som vi fått är det upp till varje landsting eller region att besluta om en sådan stimulans.

Den ekonomiska ersättningen för att registrera i olika kvalitetsregister är, antar vi, tänkt att stimulera till kvalitetsarbete när det gäller de stora folksjukdomarna. Registren är viktiga instrument för uppföljning och utvärdering. För våra medlemsgrupper har det särskilt stor betydelse med tanke på att många människor med astma uppvisar bristande följsamhet till föreslagen behandling eller att KOL-sjuka inte alltid erbjuds en optimal behandling. 

Idag har cirka 10 procent av den vuxna befolkningen astma. I Luftvägsregistren registreras förutom KOL och astma även olika allergier och därmed också rinit. Ungefär 80 procent av dem som har astma har även rinit. Kostnaden för de allergiska sjukdomarna uppgår till över 10 miljarder kronor varav astma står för 7 miljarder kronor.  
Ungefär 6 – 8 procent av befolkningen i landet har KOL. Räknar man in dem med preklinisk KOL uppgår andelen till 14 procent. KOL-sjuka drabbas hårt vid försämringsperioder och de som har en svår KOL kan behöva använda syrgas. Den årliga kostnaden för KOL beräknas ligga på 10 miljarder kronor.

Med tanke på att de flesta vårdcentraler idag registrerar i det Nationella Diabetesregistret, kan man konstatera att ekonomisk stimulans till vårdcentralerna har effekt. Vi anser därför att det är mycket ojämlikt att registrering i Luftvägsregistren inte ges samma ekonomiska stimulans som registrering i det Nationella Diabetesregistret. 
Om vi patienter ska kunna göra ett fritt vårdval måste det finnas kvalitetsuppföljningar som vägleder oss i detta val. Luftvägsregistren är ännu i sin linda, och behöver därför all stimulans som är möjlig för att det inom en snar framtid ska kunna vara till nytta för både vårdgivare och patienter.

Vi vill gärna veta hur region Skåne ser på följande: 
- Kommer regionen att i framtiden erbjuda någon form av ekonomisk stimulans till de vårdcentraler som registerar i Luftvägsregistren? 
- Om inte, hur ska patienten informera sig när han/hon ska göra sitt vårdval, det vill säga välja vårdcentral? 
- Om region Skåne inte har tänkt erbjuda ekonomisk stimulans till de vårdcentraler som nu ska registrera i Luftvägsregistren, hur ska de då stimuleras att fylla i registret?

Ingalill Bjöörn Förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet                                   
Inger Ros Förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 
Britta Landgren Vice ordförande Astma- och Allergiföreningen i Skåne län 
Jan Linné  Ordförande Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Skåne

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs