2012-06-11 13:40Pressmeddelande

Är diabetes viktigare än astma och KOL?

Om vi ska kunna göra ett fritt vårdval måste det finnas kvalitetsuppföljningar som vägleder i detta val. Med tanke på att de flesta vårdcentraler idag registrerar i det Nationella Diabetesregistret, kan man konstatera att ekonomisk stimulans till vårdcentralerna har effekt. Vi anser därför att det är mycket ojämlikt att registrering i Luftvägsregistret för astma- och KOL-patienter inte ges samma ekonomiska stimulans som registrering i det Nationella Diabetesregistret.

Angående ersättning för registrering i Luftvägsregistret 

Astma- och Allergiförbundet och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är två intresseorganisationer som tillvaratar intressen för personer med allergisjukdomar och personer med hjärt- och lungsjukdomar.

Astma- och Allergiförbundet har ca 21 500 medlemmar. Allergi och annan överkänslighet har ökat under de senaste decennierna och tillhör numera våra mest utbredda kroniska sjukdomar. Mer än 1,5 miljoner svenskar har en pågående allergisjukdom. När det gäller barn har ungefär vart tredje barn någon form av pågående allergisjukdom.


Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har ca 40 000 medlemmar. Lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 
är vardag för över en halv miljon människor i Sverige och många får inte diagnos, stöd eller behandling. Närmare 3000 personer avlider av KOL i Sverige varje år.

Bakgrund 
Vi har via våra föreningar i Västra Götaland tagit del av information att de vårdcentraler som registrerar i Luftvägsregistret, det gemensamma kvalitetsregistret för astma och KOL, endast erhåller en smärre ekonomisk ersättning för detta. Vi har också förstått att det är vanligt att vårdcentraler ersätts för att de registrerar i det Nationella Diabetesregistret, här är dock ersättningen betydligt högre för registrering och följsamhet. Enligt den information som vi fått är det upp till varje landsting eller region att besluta om en sådan stimulans.

Den ekonomiska ersättningen för att registrera i olika kvalitetsregister är, antar vi, tänkt att stimulera till kvalitetsarbete när det gäller de stora folksjukdomarna. Registren är viktiga instrument för uppföljning och utvärdering. För våra medlemsgrupper har det särskilt stor betydelse med tanke på att många människor med astma uppvisar bristande följsamhet till föreslagen behandling eller att KOL-sjuka inte alltid erbjuds en optimal behandling.

Idag har cirka 10 procent av den vuxna befolkningen astma. I Luftvägsregistret registreras förutom KOL och astma även olika allergier och därmed också rinit. Ungefär 80 procent av dem som har astma har även rinit. Kostnaden för de allergiska sjukdomarna uppgår till över 10 miljarder kronor varav astma står för 7 miljarder kronor.

Ungefär 6 – 8 procent av befolkningen i landet har KOL. Räknar man in dem med KOL stadium 1 uppgår andelen till 14 procent. KOL-sjuka drabbas hårt vid försämringsperioder och de som har en svår KOL kan behöva använda syrgas. Den årliga kostnaden för KOL beräknas ligga på 10 miljarder kronor.

Med tanke på att de flesta vårdcentraler idag registrerar i det Nationella Diabetesregistret, kan man konstatera att ekonomisk stimulans till vårdcentralerna har effekt. Vi anser därför att det är mycket ojämlikt att registrering i Luftvägsregistret inte ges samma ekonomiska stimulans som registrering i det Nationella Diabetesregistret.

Om vi patienter ska kunna göra ett fritt vårdval måste det finnas kvalitetsuppföljningar som vägleder oss i detta val. Luftvägsregistret är ännu i sin linda, och behöver därför all stimulans som är möjlig för att det inom en snar framtid ska kunna vara till nytta för både vårdgivare och patienter.

Vi vill gärna veta hur region Västra Götaland ser på följande:

-           Kommer regionen att i framtiden erbjuda någon förbättrad ekonomisk stimulans till de vårdcentraler som registerar i Luftvägsregistret?

-           Om inte, hur ska patienten informera sig när han/hon ska göra sitt vårdval, det vill säga välja vårdcentral?

-           Om region Västra Götaland inte har tänkt förändra aktuellt förhållande avseende ekonomisk stimulans till de vårdcentraler som nu ska registrera i Luftvägsregistret, hur ska de då stimuleras att fylla i registret?

Vänliga hälsningar

Ingalill Bjöörn                                                                                Inger Ros

Förbundsordförande                                                                 Förbundsordförande 
Astma- och Allergiförbundet                                                  Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Irene Hansson                                                                              Bengt Hagstedt                          
Ordförande                                                                                    Ordförande 
Astma- och Allergiföreningen i                                               Hjärt- och Lungsjukas länsförening i 
Västra Götaland nordost                                                                                       Västra Götaland

Information: 
Inger Ros , förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund , 073-914 51 24.

 

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs